Osiedle VITA - Zabierzów

PROTEST WSZYSTKICH SĄSIADÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW ULIC: MOSTOWEJ, GAZOWEJ I ŚLĄSKIEJ W ZABIERZOWIE PRZECIWKO RAŻĄCO NARUSZAJĄCEJ PRAWO BUDOWIE 16 MIESZKAŃ NA OSIEDLU „VITA” PRZY UL. MOSTOWEJ W ZABIERZOWIE (DZ. 44/1-5, ORAZ DZ. 43/1), REALIZOWANEJ PRZEZ „ZIELIŃSKI DEVELOPMENT”

My, niżej podpisani właściciele wszystkich sąsiadujących z budową działek oraz mieszkańcy ulic: Mostowej, Gazowej i Śląskiej w Zabierzowie zdecydowanie protestujemy przeciwko wielokrotnie i rażąco naruszającej obowiązujące prawo budowie wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego „VITA” w Zabierzowie na działkach 44/1-5, 43/1, zarzucając deweloperowi, wykonawcom oraz urzędom zajmującym się procedowaniem pozwolenia na budowę a także organom nadzoru budowlanego, poniżej wyszczególnione liczne, bardzo poważne nieprawidłowości:

1. Niezgodność projektu Osiedla „Vita” oraz jego budowy z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla sołectw Kochanów i Zabierzów w Gminie Zabierzów-Uchwała Nr XII/64/03 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30-05-2003 poprzez:
budowę mieszkaniowego osiedla wielorodzinnego, składającego się z 16 lokali mieszkalnych w 4 bliźniakach (po 4 mieszkania w bliźniaku), przeznaczonych zgodnie z projektem dla 64 (16×4) mieszkańców, na działce, która w MPZP absolutnie nie dopuszcza takiej zabudowy wielorodzinnej, gdyż jest to de facto zabudowa wielorodzinna M1,
przekroczenie przez dewelopera dopuszczonej przez MPZP intensywności zabudowy, błędne jej wyliczenie dla potrzeb uzyskania PNB, przez nieuwzględnienie przy wykonywaniu obliczeń, oferowanych na stronie www i faktycznie sprzedawanych strychów użytkowych,
usytuowanie przez dewelopera zbyt dużej liczby miejsc parkingowych w stosunku do ilości miejsca na działce – deweloper w swoich materiałach promocyjnych oferuje i faktycznie zapewnia klientom 2 miejsca/mieszkanie tj. aż 32! miejsca parkingowe na tak małej działce podczas, gdy w rysunkach projektowych ujawniono tylko 16 miejsc parkingowych, a i tak nawet wtedy jest to przedsięwzięcie w sposób znaczący wpływające na środowisko, co wymaga uzyskania decyzji środowiskowej dla parkingu wielostanowiskowego.
PNB jest ewidentnie wadliwe – w decyzji PNB, w nazwie inwestycji Starosta Krakowski całkowicie pomija jakiekolwiek miejsca parkingowe, jakby one w ogóle nie istniały!
naruszenie przez dewelopera zagwarantowanej prawem budowlanym odległości parkingu wielostanowiskowego od budynku mieszkalnego,
zaprojektowanie drogi dojazdowej do budynków, przy kilku niezrozumiałych dla nas opiniach Wójta Gminy Zabierzów, m.in. zmieniających sposób zagospodarowania terenu działek na znacznie bardziej korzystny dla inwestora, oraz lokalizację zjazdu indywidualnego (Wójt Gminy Zabierzów nie zajmuje się przecież procedowaniem PNB), zbyt wąskiej w stosunku do ilości miejsc parkingowych oraz usytuowanie tej drogi zbyt blisko budynków,
zatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe błędnego obszaru oddziaływania obiektu (art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane), co skutkowało uniemożliwieniem bezpośrednim sąsiadom inwestycji występowanie w charakterze stron postępowania i co za tym idzie nie powiadomienie ich o procedowaniu pozwolenia na budowę, uniemożliwiając im wgląd w dokumentację i składanie przysługujących im wniosków,
naruszenie stosunków wodnych, co w znacznym stopniu negatywnie oddziałuje na działki sąsiednie, bez uzyskania przez inwestora stosownego, wymaganego przepisami prawa pozwolenia wodnoprawnego, oraz błędne ustalenie kategorii geotechnicznej posadowienia
istotne naruszenie projektu i warunków PNB oraz przepisów przeciwpożarowych, gdyż stykające się ścianami budynki (bliźniaki) powinny być oddzielone od siebie przegrodą spełniającą wymagania dot. klasy odporności ogniowej-(co najmniej REI 60). Ściany styczne bliźniaków winny by wykonane z izolującego ogniowo, podwójnego pustaka typu Silka o grubości 19 cm, zaś dylatacja miedzy tymi ścianami winna być wypełniona wełną mineralną, która jest materiałem niepalnym. W rzeczywistości są one zbudowane tak samo jak pozostałe ściany budynków, z pustaków typu Porotherm, zaś dylatacja zamiast wełny mineralnej została wypełniona 2 centymetrami, wysoce palnego styropianu! (zdjęcia). Deweloper liczył zapewne na szybkie otynkowanie ścian i trwałe ukrycie powyższych faktów.

2. Rażące złamanie przepisów ustalających strefę kontrolowaną gazociągu wysokociśnieniowego oraz prace ciężkiego sprzętu bezpośrednio nad tym gazociągiem:
wybudowanie fundamentów budynków i ścian z ociepleniem w strefie kontrolowanej gazociągu wysokociśnieniowego, (obrysy zaprojekowanych dachów wchodzą także w strefę),
zaprojektowanie i faktyczne wybudowanie balkonów w strefie kontrolowanej gazociągu wysokociśnieniowego, zaprojektowano także tarasy w strefie kontrolowanej gazociągu,
zaprojektowanie muru oporowego w strefie kontrolowanej gazociągu wysokociśnieniowego
wykonywanie prac urządzeniami wibracyjnymi przy wjeździe na działkę, w strefie kontrolowanej gazociągu i bezpośrednio nad gazociągiem wysokociśnieniowym, przez co mogło nastąpić rozszczelnienie gazociągu,
jeżdżenie ciężkim sprzętem budowlanym jak koparki, ładowarka Manitou, ciężarówki z materiałami budowlanymi, cementowozy i ciężarówki cysterny w strefie kontrolowanej gazociągu i bezpośrednio nad gazociągiem wysokociśnieniowym,
wybranie ciężkim sprzętem i gromadzenie nad gazociągiem hałd ziemi oraz późniejsze wywiezienie z działek tych hałd oraz dodatkowo wybranie i wywiezienie górnej warstwy rodzimego gruntu o grubości ok. 0.5m, co spowodowało, że gazociąg wysokociśnieniowy znajduje się bliżej powierzchni, a nie na ustalonej przepisami głębokości.

Podkreślamy, że powyższe działania w strefie kontrolnej gazociągu wysokociśnieniowego stanowią BARDZO POWAŻNE UCHYBIENIA ZAGRAŻAJACE OKOLICZNYM MIESZKAŃCOM, mogące spowodować rozszczelnienie gazociągu i wybuch gazu, podobnie jak to miało miejsce w Jankowie Przygrodzkim, gdzie 2 osoby od oparzeń poniosły śmierć, 13 zostało poważnie rannych, spłonęło 10 budynków mieszkalnych, dwa budynki gospodarcze i część pobliskiego lasu, (warto zauważyć, że większość mieszkańców była wtedy w pracy a dzieci w szkole). https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybuch_gazu_w_Jankowie_Przygodzkim

Takie poczynania dewelopera oraz zaniechanie działania przez urzędy odpowiedzialne za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz odpowiedzialne za nadzorowanie budowy, pomimo skarg mieszkańców mogą narazić okolicznych mieszkańców na rozszczelnienie gazociągu, jego wybuch, utratę życia lub zdrowia oraz utratę dorobku całego życia.

Nadmieniamy, że w razie rozszczelnienia i wybuchu gazociągu deweloper oraz urzędnicy będą ponosić odpowiedzialność za poważne przestępstwo sprowadzenia zdarzenia, które zagra­ża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (art. 164 kk w zw. z art. 163 § 1 kk), zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8.

Załączamy do niniejszego protestu opis wybuchu gazociągu wysokociśnieniowego w Jankowie Przygrodzkim oraz oficjalny dokument wystawiony przez Polską Spółkę Gazownictwa z powyżej opisanymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w czasie wizji lokalnej pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa-Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie, na budowie osiedla „VITA” w dniu 2.06.2022 a także „Pomiar budynków w budowie” w strefie gazociągu wykonany przez geodetę.

Opisane nieprawidłowości w strefie kontrolnej gazociągu nie zostały do dnia dzisiejszego usunięte a naruszeń polegających na pracy urządzeń wibracyjnych, ubijających drogę bezpośrednio nad gazociągiem wysokociśnieniowym i jeżdżeniu nad gazociągiem i w jego strefie kontrolowanej ciężkim sprzętem usunąć już nie można , dlatego nie wiadomo czy i jakie uszkodzenia gazociągu powstały!
Stawiamy osobom odpowiedzialnym za nadzorowanie tej inwestycji kluczowe dla nas, mieszkańców pytanie: czy musi dojść do rozszczelnienia gazociągu, wybuchu gazu, katastrofy i tragedii na wielką skalę aby stosowne władze i urzędy działały zgodnie z obowiązującym prawem oraz uwzględniły profesjonalne opinie Polskiej Spółki Gazownictwa – Zakładu Gazowniczego w Krakowie3. Usunięcie i wywiezienie przez inwestora znajdujących się od lat na działce kamieni granicznych rozgraniczających działki 47/1, 47/2, 47/3, co stanowi przestępstwo z art. 277 kk.

4. Naruszenie przez inwestora stanu posiadania 3 działek (47/1, 47/2, 47/3), położonych od strony zachodniej, poprzez znaczne obniżenie gruntu przy ogrodzeniach oraz wywiezienie ziemi z nieswojego terenu. Ogrodzenie od strony zachodniej nie znajduje się w granicy działek, lecz wraz z pasem wywiezionej ziemi położone jest na terenie sąsiadów inwestora. Dodatkowo inwestor poprzez głębokie odkopanie fundamentów cudzego ogrodzenia i wywiezienie ziemi od strony zachodniej i południowej spowodował zagrożenie zawaleniem się i podmyciem przez wody opadowe cudzych ogrodzeń .

5. Samowolną, znaczna niwelację terenu na wszystkich działkach, gdzie prowadzona jest budowa i wywiezienie setek metrów sześciennych rodzimego gruntu oraz śmieci z wykopów, co od strony południowej i zachodniej, przy braku wybudowania przez inwestora muru oporowego na długości całego ogrodzenia przybrało karykaturalne rozmiary (zdjęcie).

6. Naruszenie przepisów o ochronie środowiska poprzez wywiezienie w nieznane miejsce śmieci i odpompowanych przez inwestora, zanieczyszczonych wód gruntowych. Na działkach, gdzie prowadzona jest budowa przed laty było wysypisko śmieci tzw. Jaśkowy Jaz (zdjęcie).

7. Złamanie przepisów – tablica informacyjna budowy jest od wielu miesięcy zamazana, nieczytelna i na niezgodnej z prawem wysokości (zdjęcie).

Równocześnie informujemy inwestora oraz wszystkie władze i urzędy, że pomimo nagabywań żaden z bezpośrednich sąsiadów inwestycji nie wyrazi zgody na podłączenie wielorodzinnego osiedla „VITA”, poprzez swoje działki do gazu, prądu, wody/kanalizacji.

W związku z powyższymi nieprawidłowościami ŻĄDAMY WSTRZYMANIA PRAC BUDOWLANYCH, COFNIĘCIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, wydanego z rażącym naruszeniem prawa oraz dokładnego zbadania stanu gazociągu wysokociśnieniowego i wydanie opinii czy nastąpiło jego rozszczelnienie!

Niniejszy protest zostanie wysłany do Zieliński Development, Wójta Gminy Zabierzów, Starostwa Powiatowego w Krakowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Wojewody Małopolskiego, Polskiej Spółki Gazownictwa, posłów i senatorów z naszego regionu oraz o powyższych faktach i o zagrożeniu bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców zostanie zawiadomiona prokuratura oraz środki masowego przekazu.

Osoby fizyczne podpisujące niniejszy protest wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – zgodnie z powyższym wyszczególnieniem przez urzędy, instytucje, wyżej wymienione podmioty, osoby oraz media, które otrzymają niniejszy protest.

Październik 2022, Podpisy 34 osób.

Dokumentacja fotograficzna skutków poważnego naruszenia stosunków wodnych, co ewidentnie oddziałuje na działki sąsiednie – bez uzyskania przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego. Wykopy są zalewane przez wody podskórne (z powodu suszy nie było wtedy opadów, co widać po okolicznej, suchej ziemi z wykopów).