DO 22.06.2023 NIE OTRZYMALIŚMY ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA!

Korespondencja z Z-cą Dyr. Zakładu Gazowniczego w Krakowie PSG sp. z o.o. Władysławem Ziomkiem:

1. Pismem z dnia 08.08.2022 r. Z-ca Dyr. Władysław Ziomek poinformował na wniosek sąsiada budowy, że cytat: „po otrzymaniu wniosku została przeprowadzona wizja lokalna w dniu 02.06.2022 na terenie budowy Zabierzów ul. Mostowa dz.44/1-5 oraz 43/1, podczas której  potwierdzono zgłoszone nieprawidłowości:  

1. fundamenty budynków mieszkalnych znajdują się w strefie kontrolowanej gazociągu

2. balkony budynków znajdują się w strefie kontrolowanej gazociągu

3. mur oporowy znajduje się w strefie kontrolowanej gazociągu”:  koniec cytatu – cały, oryginalny dokument znajduje się na samym dole tej strony.

Świadkiem pomiarów i wykrycia nieprawidłowości był wnioskodawca-sąsiad budowy”, który nota bene nie został do dziś pisemnie powiadomiony przez PSG Sp. z o.o. o zmianie stanowiska o 180 stopni !

2. Pismem z dnia 30.11.2022 r. Stowarzyszenie Ratujmy Zabierzów odniosło się do stwierdzonych przez PSG sp. z o.o. nieprawidłowości w zakresie budowy w strefie kontrolowanej gazociągu oraz poprosiło o informację odnośnie podjętych przez PSG sp. z o.o. działań w tym zakresie.

3. Pismem z dnia 18.01.2023 r. (CZYLI PONAD 7 MIESIĘCY OD PIERWSZEGO SWOJEGO PISMA) Z-ca Dyr. Ds. Technicznych Władysław Ziomek NAGLE stwierdził, że w wyniku kontroli i pomiarów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani naruszenia strefy kontrolowanej gazociągu w/w DN 250, czyli ewidentnie zaprzeczył swoim twierdzeniom, które wynikały z wcześniejszych pomiarów wykonanych w obecności strony a zawartym w jego pierwszym piśmie z 08.08.2022 r. Pismo to na końcu zawiera arogancką wg. nas informację, że wszelka dalsza korespondencja Stowarzyszenia, powielająca nasze argumenty pozostanie bez odpowiedzi.

4. Pismem z dnia 25.02.2023 r. (zaskoczeni taką gwałtowną zmianą stanowiska o 180 stopni) zadaliśmy Władysławowi Ziomkowi 10 szczegółowo wypunktowanych pytań związanych z jego bezprecedensową zmianą stanowiska oraz mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których reprezentujemy. Wezwaliśmy też PSG Sp. z o.o. do przeprowadzenia ponownych pomiarów w obecności sąsiadów inwestycji i przedstawiciela Stowarzyszenia. Nie dostaliśmy odpowiedzi na jakiekolwiek z 10 pytań oraz żadne kolejne pomiary nie zostały przeprowadzone  w obecności sąsiadów i przedstawiciela Stowarzyszenia.

5. Pismem z dnia 23.03.2023 r. Z-ca Dyr. Władysław Ziomek w sposób kuriozalny tłumaczy błąd pomiarów z dnia 02.06.2022 r. Wg Dyrektora Ziomka odległość trzech metrów mierzono „przy pomocy lokalizatora, którego margines błędu pomiarowego wynosi +/-1-%” koniec cytatu. Takie twierdzenie w naszej opinii uwłacza zdrowemu rozsądkowi i obraża inteligencję osób je czytających! Rzekomo przeprowadzono także nowe pomiary, które są dla nas nierzetelne i niewiarygodne wobec nie umożliwienia wzięcia w nich udziału sąsiadom i przedstawicielowi Stowarzyszenia O CO WIELOKROTNIE WNOSILIŚMY!

6. Pismem z dnia 06.05.2023 r. szczegółowo odnieśliśmy się poprzedniego pisma Dyr. Ziomka oraz oceniliśmy nietransparentny sposób przeprowadzenia rzekomych nowych pomiarów. Wobec dostarczonej Panu Ziomkowi dokumentacji fotograficznej udowadniającej jeżdżenie ciężkiego sprzętu nad gazociągiem żenujące jest dla nas zawarte w jego piśmie stwierdzenie, że pracownicy gazowni nie stwierdzili obecności maszyn w strefie kontrolowanej gazociągu w czasie dwóch kontroli.                                                                                                                                                                                                                PONIŻEJ TREŚĆ NASZYCH OSTATNICH PISM, NA ZAWARTE W NICH WAŻNE PYTANIA NIE UZYSKALIŚMY ODPOWIEDZI!

    ———————————————————

Sz. Pan Dyrektor Władysław Ziomek

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  ul. Gazowa 16,  31-060 Kraków

Zabierzów. 06.05.2023 r.

Wasz znak: PSGKR.SSDZ.785.17.31.1.23

Szanowny Panie Dyrektorze,

            Pana pismo z dnia 23.03.2023 r. a otrzymane przez nasze Stowarzyszenie po miesiącu od jego napisania tj. dnia 24.04.2023 r. wbrew temu co Pan napisał absolutnie nie stanowi odpowiedzi na nasze pismo z 25.02.2023 r. ponieważ pomimo naszego wezwania nie odpowiada Pan w nim na żadne (sic!) z 10 skierowanych do Pana, kluczowych pytań, mających bezpośredni wpływ na życie, zdrowie i mienie mieszkańców ulic Mostowej, Gazowej i Śląskiej w Zabierzowie, w imieniu których działamy.

Zawarte w Pana piśmie kuriozalne wyjaśnienie, że pierwsze a dla nas najbardziej wiarygodne pomiary odległości gazociągu od fundamentów, ścian oraz balkonów budynków z dnia 2.06.2022 r. zostały wykonane cyt.„lokalizatorem, którego margines błędu wynosi +/- 10%”koniec cyt. w naszej ocenie obraża inteligencję osób to czytających.

Czy pracownicy gazowni odległość 3 (słownie: trzech) metrów, gdzie decydujące są centymetry zawsze mierzą lokalizatorem obarczonym błędem 10% a nie zwykłą, najprostszą taśmą mierniczą? Dlaczego w ogóle rzekomo używali oni lokalizatora powodującego tak horrendalne błędy pomiaru zamiast zwykłej taśmy-czy to jest stała praktyka w gazowni -używanie do pomiarów niedokładnego sprzętu? Powoływanie się na nierówności terenu przy pomiarze odległości 3 m. od osi gazociągu do ścian zakrawa w naszym mniemaniu na kpinę.

Podkreślamy, że pomiar z 2.06.2022 r., który wykazał nieprawidłowości i naruszanie strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia jest dla nas najbardziej wiarygodny ponieważ był obserwowany przez jednego z sąsiadów czyli był transparentny.

Pomiary z dnia 20.10.2022 r. oraz wykonane w kwietniu 2023 r. są w naszej ocenie wykonane w sposób nierzetelny oraz nietransparentny i są dla nas całkowicie niewiarygodne ponieważ w odróżnieniu od pierwszego pomiaru nie doszło do odkrywki gazociągu – pracownicy gazowni wbijali pręt stalowy w ziemię próbując zlokalizować gazociąg. W takim przypadku stwierdzenie gdzie dokładnie jest oś gazociągu i ustalenie jego strefy kontrolowanej jest niemożliwe.

Dodatkowo bez pełnej odkrywki rury gazowej  DN 250 nie wiadomo czy pracownicy nie dźgali prętem starego gazociągu, który na mocy porozumienia z Zakładem Gazowniczym inwestor był zobowiązany usunąć lecz tego nie uczynił – pytaliśmy Pana w naszym piśmie dlaczego stary gazociąg nadal jest w ziemi ale nie odpowiedział Pan także na to pytanie! 

Symptomatyczne jest także, że kwestionowane przez nas pomiary zostały przeprowadzone w sposób całkowicie nietransparentny, bez obecności sąsiadów budowy i przedstawiciela Stowarzyszenia o co wielokrotnie wnosiliśmy w pismach do Pana!

W naszej ocenie pierwsze pomiary z dnia 02.06.2022 r., wykonane w obecności sąsiada budowy i szczegółowo opisane przez Pana w piśmie z 08.08.2023 r. nieprawidłowości w zakresie strefy kontrolowanej gazociągu są stanem faktycznym a późniejsza, radykalna zmiana stanowiska ma na celu rozmycie odpowiedzialności dewelopera!

Powtarzamy też po raz kolejny, że ściany budynków były zawsze mierzone bez 20 cm. (nie licząc kleju, siatki i tynku) ocieplenia, które spowoduje, że budynek ewidentnie i w sposób bezsporny naruszy strefę kontrolowaną gazociągu-wynika to także z błędnie zrobionego przez architekta projektu budowlanego, załączonego do pozwolenia na budowę. To samo dotyczy stopy fundamentów oraz balkonów, które to balkony uniemożliwią wjazd wyższych pojazdów gazowni w celu serwisowania i ew. naprawy gazociągu. Co karygodne deweloper zaprojektował także tarasy bezpośrednio nad gazociągiem oraz ogródki nad gazociągiem, gdzie mieszkańcy mogą sadzić drzewa, palić ogniska i grille 40 cm. nad gazociągiem!

Jest wg. nas oczywiste, że odkrywka gazociągu nie jest kłopotliwa ponieważ rurociąg wobec znacznego zebrania ziemi z działki przez inwestora znajduje się w interesującym nas miejscu bardzo płytko, na nieprzepisowej głębokości zaledwie 40-50 cm. pod powierzchnią gruntu.

W IMIENIU MIESZKAŃCÓW ZABIERZOWA ŻĄDAMY ZDECYDOWANIE PO RAZ KOLEJNYKOMISYJNEGO, W OBECNOŚCI SĄSIADÓW BUDOWY I PRZEDSTAWICIELA STOWARZYSZENIA RATUJMY ZABIERZÓW DOKONANIA ODKRYWKI GAZOCIĄGU I WYKONANIE RZETELNYCH POMIARÓW W SPOSÓB, KTÓRY NIE BĘDZIE BUDZIŁ ŻADNYCH WĄTPLIWOŚCI NP. TAŚMĄ MIERNICZĄ A NIE URZĄDZENIAMI ELEKTRONICZNYMI O WĄTPLIWEJ JAKOŚCI.

DLACZEGO ZAKŁAD GAZOWNICZY NIE CHCE PRZEPROWADZIĆ TAKICH POMIARÓW W OBECNOŚCI STRON O CO WNIOSKOWALIŚMY M/IN. PISMEM Z 25.02.2023 r.?

Wobec dostarczonej Panu dokumentacji fotograficznej udowadniającej jeżdżenie ciężkiego sprzętu nad gazociągiem żenujące jest dla nas stwierdzenie, że pracownicy gazowni nie stwierdzili obecności maszyn w strefie kontrolowanej gazociągu w czasie dwóch kontroli.

Zbadanie co spowodowało rzekomą, nagłą i trudną do zrozumienia zmianę odległości fundamentów, ścian oraz balkonów od gazociągu, którą to zmianę w naszej opinii uparcie Pan teraz lansuje wbrew pierwszym pomiarom i zaprzeczając swojemu własnemu pismu z 08.08.2022 r., jednocześnie z uporem odmawiając komisyjnego wykonania odkrywki i pomiarów z udziałem sąsiadów budowy i przedstawiciela Stowarzyszenia pozostawiamy stosownym organom, które zostały zawiadomione.

Zaznaczamy także, że ewentualne Państwa błędne pomiary, na których w sposób istotny opierają się instytucje kontrolne jak Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz inne instytucje biorące udział w postępowaniu administracyjnym dotyczącym budowy osiedla VITA  rodzą określone, poważne konsekwencje prawne, w tym nieważność ich decyzji wynikających z ewentualnie błędnych Państwa pomiarów dlatego też  transparentne, dogłębne i bezsporne wyjaśnienie sprawy jest niezbędnie konieczne.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia Ratujmy Zabierzów

———————————————————-

Sz. Pan Dyrektor Władysław Ziomek

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Ul. Gazowa 16

31-060 Kraków

Zabierzów. 25.02.2023 r.

Wasz znak: PSGKR.SSDZ.785.17.9.1.23

Szanowny Panie Dyrektorze,

            W Pana piśnie otrzymanym przez nasze Stowarzyszenie dnia 16.02.2023 r. znajdują się nieścisłości oraz nieprawdziwe stwierdzenia dlatego zwracamy się o szczegółowe oraz merytoryczne odpowiedzi na wszystkie sformułowane poniżej pytania:

  1. Dnia 08.08. 2022 r. poinformował Pan pismem PSGKR.SSDZ.785.17.88.1.2022 sąsiada inwestycji VITA w Zabierzowie Pana K., że cytat: „…została przeprowadzona wizja lokalna w dniu 2.06.2022 na terenie budowy Zabierzów ul. Mostowa dz.44/1-5 oraz 43/1, podczas której potwierdzono zgłoszone nieprawidłowości:
  2. fundamenty budynków mieszkalnych znajdują się w strefie kontrolowanej gazociągu
  3. balkony budynków znajdują się w strefie kontrolowanej gazociągu
  4. mur oporowy znajduje się w strefie kontrolowanej gazociągu

W związku z powyższym  PSG Oddział Gazowniczy w Krakowie skierował pismo do właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego informujące o zidentyfikowanych nieprawidłowościach…” koniec cytatu.

W piśmie z dnia 18.01.2023 r. znak: PSGKR.SSDZ.785.17.9.1.23 podaje Pan, że cytat” W wyniku przeprowadzonych kontroli i pomiarów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani naruszenia strefy kontrolowanej gazociągu w/c DN 250.” Koniec cytatu.

Nie był Pan osamotniony w swojej ocenie zawartej w piśmie z dnia  08.08.2022 r.  a  dotyczących nieprawidłowości zaistniałych na budowie ponieważ Wojewoda Małopolski w Krakowie w Postanowieniu z dnia 24.04.2022 r. znak sprawy: WI-I.7840.1.12.2022.EO stwierdza co następuje cytat: „…analiza projektu wskazuje także na możliwość naruszenia strefy ochronnej gazociągu, która to strefa znajduje się na terenie inwestycji. Zatwierdzony projekt zagospodarowania podaje odległość budynków od wskazanej strefy ochronnej.

         Zgodnie z zasadami wymiarowania rysunków architektonicznych, jest to odległość ściany zewnętrznej budynków od wyznaczonej linii strefy gazociągu. Wyznaczona linia strefy wyznacza płaszczyznę pionowa sięgająca w głąb gruntu, której nie powinny przekroczyć budynki. Tymczasem przekroje pionowe (rys. nr 5 i 6 – karta nr 62 i 63 projektu architektoniczno-budowlanego) obrazują istnienie stóp fundamentowych wystających poza płaszczyznę ścian zewnętrznych budynku, co oznacza, ze znajduję się częściowo w strefie gazociągu. Powyżej opisane naruszenia prawa mogą mieć charakter rażącego naruszenia, kwalifikującego do stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Krakowskiego z 1.06.2021 r., nr AB.IV. 1.574.2021, znak: AB.IV 6740.1.119.2021.JK, o pozwoleniu na budowę ww.  inwestycji…”koniec cytatu.

Pytanie nr 1.

Jak to jest możliwe, że w czasie wizji lokalnej w dniu 16.02.2022 r. fundamenty budynków mieszkalnych znajdowały się w strefie kontrolowanej gazociągu a w wyniku rzekomo przeprowadzonych kontroli i pomiarów w bliżej nieokreślonym czasie, bez udziału sąsiadów inwestycji oraz bez udziału strony postępowania Pana K. nie stwierdzono naruszenia strefy kontrolowanej gazociągu jak Pan pisze w piśmie z dnia 18.01.2023 r.

Pytanie nr 2.
Jak to jest możliwe, że w czasie wizji lokalnej w dniu 16.02.2022 r. balkony budynków znajdowały się w strefie kontrolowanej gazociągu a w wyniku rzekomo przeprowadzonych kontroli i pomiarów w bliżej nieokreślonym czasie, bez udziału sąsiadów inwestycji oraz bez udziału strony postępowania Pana K. nie stwierdzono naruszenia strefy kontrolowanej gazociągu jak Pan pisze w piśmie z dnia 18.01.2023 r.

Pytanie nr 3.

Jak to jest możliwe, że w czasie wizji lokalnej w dniu 16.02.2022 r. mur oporowy znajdował się w strefie kontrolowanej gazociągu a w wyniku rzekomo przeprowadzonych kontroli i pomiarów w bliżej nieokreślonym czasie, bez udziału sąsiadów inwestycji oraz bez udziału strony postępowania Pana K. nie stwierdzono naruszenia strefy kontrolowanej gazociągu jak Pan pisze w piśmie z dnia 18.01.2023 r.

Pytanie nr 4.

Pismo z dnia 08.08.2022 r. zostało jak Pan sam w nim pisze sporządzone po wizji lokalnej i ewidentnie zawiera spis stwierdzonych nieprawidłowości oraz zawiera informacje o skierowaniu pisma do PINB zawiadamiającego o zidentyfikowanych nieprawidłowościach, które  w czasie wizji lokalnej dn. 16.02.2022 r. były bezsprzeczne – w jaki sposób przedmiotowe nieprawidłowości bez prowadzenia jakichkolwiek prac zostały usunięte?

Następne pytania kierujemy do Pana jako do doświadczonego specjalisty do spraw technicznych Zakładu Gazowniczego w Krakowie: 

Pytanie nr 5.

Czy według Pana wiedzy dozwolone jest jeżdżenie ciężkim sprzętem budowlanym jak ciężkie  koparki i wielotonowy walec nie tylko w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia ale także bezpośrednio nad tym gazociągiem, (załączamy fotografie tych sytuacji)?

Pytanie nr 6.

Czy według Pana wiedzy dozwolone jest zagęszczanie i ubijanie tłucznia bezpośrednio nad gazociągiem  wysokiego ciśnienia – wibracje spowodowały także uszkodzenie drogi gminnej, (załączamy fotografie tych sytuacji)?

Pytanie nr 7.

Czy w strefie kontrolowanej gazociągu w/c DN 250 oraz bezpośrednio nad takim gazociągiem wolno zgodnie z prawem budować tarasy, nawet drewniane, które w oczywisty sposób uniemożliwiają dojazd do gazociągu stosownym służbom Zakładu Gazowniczego?

Pytanie nr 8.

Czy inwestor może usuwać znaczną ilość ziemi znad gazociągu w/c DN 250, co spowoduje, że gazociąg będzie znajdował się znacznie bliżej powierzchni niż przed usunięciem ziemi?

Pytanie nr 9.

Czy jako Dyrektor ds. Technicznych Oddziału Gazowniczego w Krakowie zagwarantuje Pan okolicznym mieszkańcom, że na skutek drgań wywołanych ubijaniem tłucznia oraz jeżdżeniem ciężkiego sprzętu budowlanego BEZPOŚREDNIO NAD GAZOCIĄGIEM nie nastąpiło nawet najmniejsze rozszczelnienie przedmiotowego gazociągu?

 

Pytanie nr 10.

Czy zagwarantuje Pan mieszkańcom, że nie grozi im wybuch gazu na skutek rozszczelnienia gazociągu.

Zauważamy również, że w piśmie z 18.01.2023 r. pisze Pan, że w odpowiedzi z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego została przesłana decyzja o niestwierdzeniu jakichkolwiek uchybień, podczas gdy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego nadal nie podjął żadnych decyzji ponieważ przedłużył postępowanie do marca 2023 r. (załączamy pismo GUNB o przedłużeniu postępowania do marca 2023 r.). Zatem w piśmie z 18.01.2023 r. mija się Pan z prawdą, chyba, że jest Pan w posiadaniu takowej decyzji GUNB (prosimy wtedy o jej przesłanie).

Zaznaczamy tutaj, że chodzi (jak Pan pisał w piśmie z 18.01.2023 r.) o decyzję GUNB w Warszawie a nie o pisma lub decyzje PINB w Krakowie.

Stowarzyszenie Ratujmy Zabierzów w trosce o życie, zdrowie i mienie mieszkańców Zabierzowa zwraca się do Pana Dyrektora o udzielenie merytorycznych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania 1 do 9 oraz o komisyjne sprawdzenie w trybie pilnym czy nie nastąpiło rozszczelnienie gazociągu w/c  DN 250!

Wnioskujemy również o dokładne pomiary z udziałem sąsiadów oraz przedstawicieli Stowarzyszenia, wykonane po dokonaniu odkrywki gazociągu odległości poszczególnych elementów budynków (opisanych przez Pana szczegółowo w piśmie z dnia 8.08.2022 r.) w stosunku do strefy kontrolowanej gazociągu.

Powyższe działania są niezbędne dla zapewnienia ochrony życia, zdrowia i mienia okolicznych mieszkańców, których ochrona i dobrostan są celem działania Stowarzyszenia Ratujmy Zabierzów.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Stowarzyszenia Ratujmy Zabierzów