GŁÓWNY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO                                 Warszawa, 2 grudnia 2022 r.

DOA.7110.234.2022.RKS                              

                                                                     POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 31 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracynego (Dz. U.z 2022 r., poz. 2000, z e zm.), po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Ratujmy Zabierzów z 14 października 2022 r. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odwoławczym od decyzji Wojewody Małopolskiego z 10 czerwca 2022 r., znak: WI-1.7840.1.12.2022.EO, 

w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, 

dopuszczam organizację społeczną- Stowarzyszenie Ratujmy Zabierzów- do udziału w postępowaniu prowadzonym p r e z Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie z odwolania Pana ………………. od decyzji Wojewody Małopolskiego 

z 10 czerwca 2022 r., znak: WI-1.7840.1.12.2022.EO.

                                                              Uzasadnienie

Decyzja z 10 czerwca 2022 r. znak:WI-1.7840.1.12.2022.O, Wojewoda Małopolski odmówił stwierdzenia, na wniosek Pana ………………………, nieważności decyzji Starosty Krakowskiego z 1 czerwca 2021 r., r AB.IV. 1.574.2021, znak: AB.IV.6740.1.119.2021.JK, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Panu Bogumiłowi Zielińskiemu pozwolenia na budowę ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (nr ,1 nr 2, nr 3, nr ,4 nr 5, nr 6, nr 7, nr 8) z dwoma lokalami mieszkalnymi każdy wraz z wewnętrznymi instalacjami:

wodociągowymi wraz z odcinkami zewnętrznymi do studni wodomierzowej, kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami zewnętrznymi do pierwszej studni za każdym budynkiem, c.o., gazowymi, kanalizacji deszczowej wraz z dziesięcioma zbiornikami podziemnymi szczelnymi na wody opadowe, e l e k t r y c z n y m i niskoprądowymi wraz z odcinkami zewnętrznymi, dojściami, dojazdami, drogami wewnętrznymi, zjazdem indywidualnym z drogi wewnętrznej oraz rozbiórka nieczynnej sieci gazowej – na działkach r ewid. 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 43/1 w miejscowości Zabierzów, gmina Zabierzów.

Od powyższej decyzji organu wojewódzkiego z 10 czerwca 2022 ,.r znak: WI-1.7840.1.12.2022.EO, Pan ……………….. złożył odwołanie.

Podaniem z 14 października 2022 .r Stowarzyszenie Ratujmy Zabierzów wniosło o  d o p u s z c z e n i e  do udziału w postępowaniu odwoławczym od ww. decyzji Wojewody Małopolskiego z 10 czerwca 2022 r., znak: WI-1.7840.1.12.2022.EO.

Po rozpatrzeniu powyższego wniosku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdza, co następuje.

Stosownie do treści art. 31 § 1 k.p.a., organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z zadaniem wszczęcia postępowania lub dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Z kolei w mysi unormowania art. 31 § 2 k . . a . , organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 31 § 3 k..a. organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony.

W świetle definicji zawartej w art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a., przez organizacje społeczna rozumie się organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne.

Na gruncie przepis art. 31 § 1 k.p.a, dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest od łącznego spełnienia

trzech przesłanek:

1. prowadzone postępowanie administracyjne nie dotyczy praw i obowiązków organizacji społecznej, lecz praw i obowiązków „innej osoby”, czyli strony tego postępowania;

2. dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest uzasadnione celami statutowymi organizacji społecznej;

3. za dopuszczeniem do udziału w postępowaniu przemawia interes społeczny.

Odnosząc się w tym miejscu do pisma Pana Bogumiła Zielińskiego i 1 Zieliński Development Sp. z o. o. Sp. k, reprezentowanych przez radce prawnego Sławomira Kozłowskiego z 28 listopada 2022 r. należy wyjaśnić, ze stosownie do art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pózn. zm.) przepisu art. 31 § 1 k.p.a. nie stosuje się w postępowaniach w sprawie pozwolenia na budowę.

Celem wprowadzenia art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane było przeciwdziałanie zjawiskom związanym z nadużywaniem przez organizacje społeczne prawa do udziału w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę w celu ich przedłużania. Przepis ten w postępowaniu prowadzonym w trybie zwykłym ogranicza wyłącznie prawo organizacji społecznej do udziału w postępowaniu, gdyż postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę w trybie zwykłym nie może być wszczęte z urzędu. Takiego niebezpieczeństwa polegającego na przystępowaniu organizacji społecznych do udziału w sprawie pozwolenia na budowę w celu jego przedłużenia nie ma w postępowaniach prowadzonych w trybach nadzwyczajnych (por. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 19 maja 2021 ,.r I OSK2325/18). Argumentem przemawiającym za dopuszczalnością stosowania art. 31KPA w trybach nadzwyczajnych w sprawach pozwoleń na budowę jest to, ze art. 28 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, jako przepis szczególny w stosunku do regulacji zawartej w Kodeksie postępowania administracyjnego, nie powinien być interpretowany w sposób poszerzający zakres jego stosowania. Z art. 28 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane w drodze wykładni rozszerzającej nie można wywodzić wniosku o niedopuszczalności wyłączenia stosowania art. 31 KPA w trybach nadzwyczajnych w sprawach pozwoleń a budowę. Również art. 28 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, co jednoznacznie wynika z jego treści, odnosi się wyłącznie do postępowania w sprawie pozwolenia na budowe, a wiec postępowania zwykłago, a nie postępowania nieważnościowego (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r., VI SA/Wa 876/19).

Po przeanalizowaniu wniosku Stowarzyszenia Ratujmy Zabierzów z 14 października 2022r.  należy stwierdzić, ze zachodzą przestanki uzasadniające dopuszczenie ww. stowarzyszenia do udziału w prawach strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Postępowanie prowadzone w sprawie kontroli decyzji Starosty Krakowskiego z 1 czerwca 2021 r.,hr AB.IV. 1.574.2021, znak: AB.IV.6740.1.119.2021.JK, nie dotyczy praw i obowiązków ww. organizacji społecznej.

Jak wynika z akt sprawy Stowarzyszenie Ratujmy Zabierzów zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod pozycja 79 w dniu 20 października 2022 .r (zaświadczenie Starosty Krakowskiego z 20 października 2022 r., znak: ORB.512.35.2022). Zgodnie z treścią § 4 pkt 1 Regulaminu Stowarzyszenia Ratujmy Zabierzów do celów stowarzyszenia należy zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa i dobrostanu mieszkańców Gminy Zabierzów, m. in. ochrona mieszkańców przed ewentualnymi, naruszającymi prawo działaniami deweloperów i osób fizycznych prowadzących inwestycje budowlane w Zabierzowie, mogącymi skutkować rozszczelnieniem gazociągu wysokociśnieniowego przebiegającego w Zabierzowie w rejonie ulic Gazowej i Mostowej; monitorowanie inwestycji i zwracanie uwagi stosownym instytucjom a ewentualne, niezgodne z przepisami prace w strefie kontrolnej gazociągu wysokociśnieniowego oraz na naruszenia strefy kontrolnej tegoż gazociągu; zwracanie uwagi stosownym instytucjom na ewentualne, naruszające prawo inwestycje budowlane w Gminie Zabierzów; monitorowanie inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz inwestycji zmniejszających wartość nieruchomosci położonych w Gminie Zabierzów; występowanie w charakterze strony przed urzędami i sadami oraz monitorowanie toku postępowań administracyjnych i sadowych związanych z interesem mieszkańców Gminy Zabierzów, miedzy innymi w sprawach, gdzie może być naruszane obowiązujące prawo i dobro okolicznych mieszkańców.

Rozpatrywany wniosek jest zatem zgody z celami działalności stowarzyszenia, określonymi w załączonym do wniosku regulaminie.

Argumentacja wskazana w uzasadnieniu wniosku Stowarzyszenia potwierdza zasadność dopuszczenia Stowarzyszenia d o udziału w  prowadzonym postępowaniu, w aspekcie zgodności treści wniosku z interesem społecznym. We wniosku z 14 października 2022 r., o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odwoławczym od ww. decyzji od decyzji Wojewody Małopolskiego z 10 czerwca 2022 r. znak: WI-1.7840.1.12.2022.EO, Stowarzyszenie wskazało, ze: „przedmiotowa sprawa toczącą się przed GINB niewątpliwie dotyczy naruszeń prawa oraz inwestycji budowlanej a terenie Gminy Zabierzów – która to inwestycja bezpośrednio „styka się” z gazociągiem wysokociśnieniowym (wręcz narusza jego obszar kontrolowany), a nadto przez swą skale (faktycznie: osiedle mieszkaniowe składające się z kilku budynków wielomieszkaniowych posadowione „w środku” zabudowy zagrodowej – jednorodzinnej) – bezpośrednio oddziałuje na standard życia okolicznych mieszkańców oraz na wartość ich nieruchomosci – które to obszary Stowarzyszenie ma chronić, to także przesłanka działania w wykonaniu celów statutowych .(. „.).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, ze dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu ww. stowarzyszenia jest uzasadnione regulaminowymi celami organizacji społecznej, jako ze istnieje bezpośredni merytoryczny związek miedzy przedmiotem prowadzonego postępowania, a celami regulaminowymi, zaś jego dzialalność ściśle wiąże się z przedmiotem sprawy oraz przemawia za tym także interes społeczny. 

Tym samym należało dopuścić organizacje społeczna – Stowarzyszenie Ratujmy Zabierzów – do udziału w postępowaniu prowadzonym p r e z Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie z odwołania Pana …………………….. od decyzii Wojewody Małopolskiego z 10 czerwca 2022 ,.r znak: WI-1.7840.1.12.2022.EO.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne. Nie przysługuje względem niego zażalenie, ani skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie.

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia, Stowarzyszenie może składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały, W terminie do 2 stycznia 2023 .r

Z upoważnienia

GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO 

DYREKTOR DEPARTAMENTU ORZECZNICTWA 

ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ

Daniel Biegalski (dokument podpisany elektronicznie)

Do wiadomości:

1. Małopolski Urząd Wojewódzki, ul. Basztowa 2, 31-156 Kraków;

2. Starostwo Powiatowe w Krakowie, Aleja Juliusza Słowackiego 20, 30-037 Krakow;

3. Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów;

4. PINB da powiatu krakowskiego, Aleja Juliusza Słowackiego 20, 30-037 Kraków:

5. Sekretariat.

 Zobacz szczegóły…