Stowarzyszenie

Cel i środki działania Stowarzyszenia Ratujmy Zabierzów

1. Celem działania Stowarzyszenia jest zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa i dobrostanu mieszkańców Gminy Zabierzów, między innymi:

a) ochrona mieszkańców przed ewentualnymi działaniami deweloperów i osób fizycznych prowadzących inwestycje budowlane w Zabierzowie, mogącymi w opinii mieszkańców skutkować rozszczelnieniem gazociągu wysokociśnieniowego przebiegającego w Zabierzowie w rejonie ulic Gazowej i Mostowej,

b) monitorowanie inwestycji i zwracanie uwagi stosownym instytucjom na ewentualne, niezgodne z przepisami prace w strefie kontrolnej gazociągu wysokociśnieniowego oraz na naruszenia strefy kontrolnej tegoż gazociągu,

c) zwracanie uwagi stosownym instytucjom na ewentualne, naruszające prawo inwestycje budowlane w Gminie Zabierzów,

d) monitorowanie inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz inwestycji zmniejszających wartość nieruchomości położonych w Gminie Zabierzów,

a) zapewnienie bezpiecznego i niezakłóconego rozwoju środowiska naturalnego oraz szeroko rozumiane propagowanie ochrony środowiska między innymi poprzez branie czynnego udziału w wyborze przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne, zgłaszanie uwag i opiniowanie warunków umów zawieranych pomiędzy UG Zabierzów a podmiotami odbierającymi odpady komunalne, zgłaszanie postulatów odnośnie zasad segregowania odpadów komunalnych – zgodnie z JSSO, tak by we wszystkich powyższych kwestiach właściwie reprezentowane były interesy mieszkańców,

e) zwiększenie bezpieczeństwa powszechnego oraz ograniczenie przestępczości
w Gminie Zabierzów, między innymi poprzez przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców o zagrożeniach i przypadkach rażącego naruszenia prawa
i informowania o tym stosownych służb, urzędów, instytucji oraz środków masowego przekazu, oraz podejmowanie własnych inicjatyw w celu zwiększenia bezpieczeństwa,

f) aktywna działalność informacyjna poprzez własną witrynę internetową, media społecznościowe, prowadzenie internetowego newslettera oraz tradycyjny mailing i organizowanie zebrań informacyjnych,

g) występowania w charakterze strony przed urzędami i sądami oraz monitorowanie toku postępowań administracyjnych i sądowych związanych z interesem mieszkańców Gminy Zabierzów, między innymi w sprawach, gdzie może być naruszane obowiązujące prawo i dobro okolicznych mieszkańców,

h) popieranie, monitorowanie i informowanie o stanie budowy Obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej DK79,

i) popieranie inicjatyw służących mieszkańcom,

j) wspieranie i współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zabierzowie,

k) pomoc w ochronie zwierząt w Gminie Zabierzów.

Stowarzyszenie Ratujmy Zabierzów realizuje swoje cele poprzez:

a) podejmowanie kroków prawnych, w tym w szczególności występowanie w charakterze strony przed urzędami i sądami,

b) podejmowanie czynności faktycznych,

c) popieranie inicjatyw służących mieszkańcom,

d) opiniowanie i zgłaszanie uwag do umów podpisywanych przez Urząd Gminy Zabierzów w sprawach bezpośrednio dotyczących mieszkańców,

e) pomoc merytoryczną i prawną w organizowaniu zgromadzeń i protestów mieszkańców w szczególnie bulwersujących sprawach, tak aby były one zgodne z Ustawą – Prawo o zgromadzeniach,

f) organizowanie inicjatyw społecznych,

g) wymianę informacji za pośrednictwem dostępnych mediów, Internetu, newsletterów, mailingu, środków masowego przekazu i innych technik,

h) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

i) własną działalność informacyjną poprzez swoją witrynę internetową, profile w mediach społecznościowych, prowadzenie internetowego newslettera oraz mailing, organizowanie tradycyjnych zebrań informacyjnych oraz działalność propagandową, promocyjną, informacyjną i poligraficzną, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, banerów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych dotyczących poszczególnych inicjatyw oraz profili takich inicjatyw w mediach społecznościowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie wszelkich innych materiałów o charakterze informacyjnym i promocyjnym.